quarta-feira, 10 de junho de 2009

-Sri Gurvastakam--- Srila Visvanatha Cakravarti Thakura---Sri Gurvastakam---
Srila Visvanatha Cakravarti Thakura, page 13

samsara-davanala-lidha-loka-
tranaya karunya-ghanaghanatvam
praptasya kalyana-gunarnavasya
vande guro sri caranaravindam

mahaprabhoh kirtana-nrtya-gita-
vaditra-madyan-manaso rasena
romanca-kampasru-taranga-bhajo
vande guroh sri caranaravindam

sri vigraharadhana-nitya-nana-
srngara-tanmandira-marjanadau
yuktasya bhaktams ca niyunjato'pi
vande guroh sri caranaravindam

catur-vidha-sri-bhagavat-prasada-
svadv-anna-trptan hari-bhakta-sanghan
krtvaiva trptim bhajatah sadaiva
vande guroh sri caranaravindam

sri radhika-madhavayor apara-
madhurya-lila-guna-rupa-namnam
prati-ksanasvadana-lolupasya
vande guroh sri caranaravindam

nikunja-yuno rati-keli-siddhyai
ya yalibhir yuktir apeksaniya
tatrati-daksyad ati-vallabhasya
vande guro sri caranaravindam

saksad-dharitvena samasta-sastrair
uktas tatha bhavyata eva sadbhih
kintu prabhor yah priya eva tasya
vande guro sri caranaravindam

yasya prasadad bhagavat -prasado
yasyaprasadan na gatih kuto'pi
dhyayam stuvams tasya yasas tri-sandhyam
vande guro sri caranaravindam

srimad guror-astakam etad uccair
brhme muhurte pathati prayatnat
yas tena vrndavana-natha saksat
sevaiva labhya januso'nta eva

vande guro sri caranaravindam
vande guro sri caranaravindam
vande guro sri caranaravindam
vande guro sri caranaravindam


Jaya Gurudeva! jaya Gurudeva
Gurudeva jaya Gurudeva
Jaya jaya Gurdeva
Gurudeva jaya Gurudeva

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Jaya Srila Gurudeva


Jaya Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja Gurudeva Ki-jay ! :)
Jaya Srila Prabhupada Ki-jay
Jaya Srila Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Ki-jay
Nitya-lita-pravista om visnupada astottara-sata Sri Srimad Bhaktisiddanta Sarasvati Gosvami Prabhupada Ki jaya!
Nitya-lila-pravista paramahamsa Srila Gaurakisora dasa Babaji Maharaja ki jaya !
Nitya-lila-pravista saccidananda Srila Bhaktivinoda Thakura ki jaya !
Prema-se kaho Sri Krsna-Caitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadhara, Srivasadi, Sri Gaura-bhakta-vrnda Ki jaya !
The Six Gosvamis Ki Jaya !
Sri Navadvipa-dhama Ki Jaya !
Sri Sri Radha-Krsna gopa-gopi-go-govardhana-dvadasa-vanatmaka Sri Vraja-mandala ki jaya !
Tulasi and Ekadasi Ki Jaya !
Gaudiya Matha Ki Jaya!
Sri Gaudiya Vedanta Samiti Ki Jaya !
Sri Harinama-sankirtana Ki Jaya!
Ananta-koti Vaisnava-vrnda ki jaya!
Samagata nhakta-vrnda ki jaya!
Sri Gaura-premanande! Hari hari bol

sri krsna-caitanya prabhu-nityananda
sri advaita gadadhara srivasadi-gaura-bhakta-vrnda

hare krsna hare krsna krsna krsna hare hare
hare rama hare rama rama rama hare hare

Jaya Sri Guru Gouranga Jayatah


Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare