quarta-feira, 27 de maio de 2009

Mangalacarana

.


vande ’ham sri guroh sri-yuta-pada-kamalam sri gurun vaisnava ms ca
sri rupam sagrajatam saha-gana-raghunathanvitam tam sa-jivam
sadvaitam savadhutam parijana-sahitam krsna-caitanya-devam
sri-radha-krsna-padan saha-gana-lalita-sri-visakhanvitams ca

Ofereço pranamaaos pés de lótus de Sri Gurudeva (que inclui sri diksa-guru e bhajana-siksa-guru), ao guru varga (toda a nossa sucessão discipular) e a todos demais Vaisnava s; a Srila Rupa Gosvami, seu irmão mais velho Srila Sanatana Gosvami, Srila Raghunatha dasa Gosvami, Sri Jiva Gosvami e seus associados; a Sri Advaita Prabhu, Sri Nityananda Prabhu, Sri Krsna Caitanya Mahaprabhu e Seus associados; e aos pés de lótus de Sri Radha e Krsna acompanhados por Sri Lalita e Visakha e todas as outras sakhis.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Jaya Srila Gurudeva


Jaya Srimad Bhaktivedanta Narayana Maharaja Gurudeva Ki-jay ! :)
Jaya Srila Prabhupada Ki-jay
Jaya Srila Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Ki-jay
Nitya-lita-pravista om visnupada astottara-sata Sri Srimad Bhaktisiddanta Sarasvati Gosvami Prabhupada Ki jaya!
Nitya-lila-pravista paramahamsa Srila Gaurakisora dasa Babaji Maharaja ki jaya !
Nitya-lila-pravista saccidananda Srila Bhaktivinoda Thakura ki jaya !
Prema-se kaho Sri Krsna-Caitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadhara, Srivasadi, Sri Gaura-bhakta-vrnda Ki jaya !
The Six Gosvamis Ki Jaya !
Sri Navadvipa-dhama Ki Jaya !
Sri Sri Radha-Krsna gopa-gopi-go-govardhana-dvadasa-vanatmaka Sri Vraja-mandala ki jaya !
Tulasi and Ekadasi Ki Jaya !
Gaudiya Matha Ki Jaya!
Sri Gaudiya Vedanta Samiti Ki Jaya !
Sri Harinama-sankirtana Ki Jaya!
Ananta-koti Vaisnava-vrnda ki jaya!
Samagata nhakta-vrnda ki jaya!
Sri Gaura-premanande! Hari hari bol

sri krsna-caitanya prabhu-nityananda
sri advaita gadadhara srivasadi-gaura-bhakta-vrnda

hare krsna hare krsna krsna krsna hare hare
hare rama hare rama rama rama hare hare

Jaya Sri Guru Gouranga Jayatah


Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare